در این دسته تمامی محصولات و لوازم های آرایشگاهی به صورت کلی قرار می گیرد.